Reglene om husleierett er først og fremst nedfelt i husleieloven (lov om husleieavtaler). Hvis du skal leie ut bolig er det alltid viktig å sette seg inn i hvilke bestemmelser som gjelder innen husleierett, særlig hovedreglene. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale hvis du har spørsmål knyttet til husleierett, eller hvis du har spørsmål om opprettelse av husleieavtale.  Å opprette en  skriftlig husleieavtale som dekker ditt behov er vanligvis ikke dyrt, fra kr 1.500 inkludert mva. 

Husleieloven regulerer alle vanlig spørsmål knyttet til leie av husrom mot vederlag, enten avtalen gjelder leie av bolig, butikklokale eller kontorlokale. Loven gjelder ikke leie av husrom til ferie- og fritidsbruk.

Noen viktige utgangspunkt i husleieloven:

 • For utleie av bolig kan det ikke inngås avtale som er mindre gunstig for leieren enn det som følger av loven. Ved utleie av annet enn bolig kan partene i mye større grad avtale vilkår som er mindre gunstig for leieren mindre gunstig vilkår es mindre gunstig vilkår.
 • Avtale om leie av husrom kan gjøres skriftlig eller muntlig. Er avtalen muntlig, skal den settes opp skriftlig dersom en av partene krever det.
 • Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Det kan dog avtales at utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen. Det samme gjelder utleierens utgifter til vann og avløp når disse utgiftene skal betales etter målt forbruk. Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Hver av partene kan etter nærmere regler kreve leien indeksregulert  uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger:
 • Er ikke annet avtalt, kan utleieren kreve at leien betales forskuddsvis for hver måned eller annen avtalt betalingstermin. Det kan ikke avtales forskuddsbetaling for lengre tid enn én måned.
 • Det kan avtales etter nærmere fastsatte regler at leieren til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, skal deponere et beløp oppad begrenset til summen av seks måneders leie. Det kan avtales at depositumet skal endres i takt med endringer i leien. Garanti kan tre i stedet for depositum.
 • Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen. Leieren plikter å behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet og for øvrig i samsvar med leieavtalen. Leieren kan ikke bruke husrommet til annet formål enn avtalt. Leier av lokale kan likevel drive annen beslektet virksomhet, forutsatt at dette ikke er til vesentlig ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.
 • Både utleieren og leieren har etter husleieloven plikt til å vedlikeholde leieobjektet.
 •  En husleieavtale kan informasjon. inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt. Ved tidsbestemt utleie av bolig er det viktig at det opplyses skriftlig at leieavtalen ikke kan sies opp i leieavtalen hvis det er avtalt.
 • Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig er begrenset. Ta kontakt for nærmere avtale om tidsbestemt.
 • Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt.
 • Hvis annet ikke er avtalt, kan både utleieren og leieren si opp tidsubestemt leieavtale. En tidsubestemt leieavtale om bolig kan bare sies opp av utleieren dersom husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, ved riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes, hvis leieren har misligholdt leieavtalen, eller hvis det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen. Dette gjelder ikke hvis leieavtalen gjelder leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig.
 • Hvis annet ikke er avtalt er oppsigelsesfristen for tidsubestemt leieavtale som hovedregel tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned.