Hvis du lever i et samliv uten å være gift bør dere ha en skriftlig samboeravtale. I de aller fleste tilfellene er det ikke dyrt å få opprettet en skriftlig samboeravtale, og kan i mange tilfeller være helt avgjørende for partenes juridiske situasjon. Ta kontakt for nærmere informasjon. Det er helt uforpliktende.

Ekteskapsloven gjelder ikke for parter som lever i et samliv uten å være gift. Sameieloven og husstandsfellesskapsloven gjelder imidlertid for samboere. Sameieloven regulerer en del spørsmål når to eller flere eier noe sammen. I loven er det forutsatt at lovbestemmelsene ikke gjelder hvis det foreligger avtale. Husstandsfellesskapsloven regulerer retten til å overta visse eiendeler/rettigheter i visse tilfeller ved samlivsbrudd.

En samboeravtale bør avklare eierforhold og ansvar for gjeld. Videre bør en samboeravtale avklare hvilke plikter og rettigheter som skal gjelde mellom partene under samlivet. Dessuten må en samboeravtale regulere hvilke regler som skal gjelde ved et eventuelt samlivsbrudd, både på kort og lang sikt.

I forbindelse med opprettelse av en samboeravtale bør følgende temaer vurderes/reguleres:

  • Eierforhold og gjeldsansvar knyttet til bolig og annen fast eiendom. I visse tilfeller kan det også være aktuelt å avtale at eierforholdet skal endre seg i fremtiden.
  • Eierforhold og gjeldsansvar til andre eiendeler.
  • Eierforhold til bil, motorsykkel ol, særlig hvis eierforholdet er annerledes enn hva som fremgår av for eksempel motorvognregisteret.
  • Partenes plikter og rettigheter under samlivet, herunder hvordan utgifter til felles hushold skal fordeles, gjensidig underholdsplikt og retten til å bruke og selge eiendeler, særlig eiendeler som eies i sameie.
  • Hvordan eiendeler og gjeld skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.
  • Hvordan eiendeler skal disponeres inntil det økonomiske oppgjøret er avgjort.
  • Retten til økonomisk vederlag ved et eventuelt samlivsbrudd. Hvis den ene parten har bidratt til at den andre parten har ervervet en eiendel, kan det danne grunnlag for vederlag, for eksempel arbeid i hjemmet, omsorgsarbeid, vedlikeholds- og oppussingsarbeid og andre bidrag av økonomisk art. Det kan også være aktuelt å avtale at ingen av partene skal kunne kreve vederlag.
  • Hvordan ulike fordeler skal fordeles, for eksempel opparbeidede rettigheter skal fordeles.

Samboere bør også vurdere om det er nødvendig å opprette testament. Det er det i mange tilfeller, jf undermenyen om arverett.