I saker om ekteskap og samboerskap har jeg spesialkompetanse etter å ha arbeidet med slike saker i nesten 30 år. Jeg påtar meg saker i hele landet, og tilbyr alltid gratis gjennomgang av saker om ekteskap og samboerskap. Jeg svarer også gratis på «enkle» spørsmål.

Advokat Harald Hodt barnevern fb

Mange forskjellige lover og bestemmelser regulerer rettigheter og plikter for ektefeller og samboere. Når det gjelder formuesforholdet mellom ektefeller og samboere og reglene for deling av formuen ved samlivsbrudd har nok mange et ganske distansert forhold til regelverket, samtidig som kanskje også de faktiske omstendighetene er uklar når det gjelder eiendeler og gjeld. Det har både fordeler og ulemper, men ikke sjelden blir nok den ene eller begge parter overrasket når rettslige spørsmål må løses i en aktuell situasjon. Særlig gjelder nok det i forbindelse med samlivsbrudd, enten partene er ektefeller eller samboere. Det er viktig å få vurdert om det er hensiktsmessig å endre den rettslige situasjon eller klargjøre den faktiske situasjonen. Ta kontakt. Det er helt uforpliktende.

Ekteskapsloven gjelder for personer som har inngått ekteskap. Når det gjelder ektefellenes formuesforhold har ekteskapsloven bestemmelser om blant annet:

  • Ektefellenes råderett over eiendeler over det han eller hun eier.
  • Råderetten over felles bolig.
  • Råderetten over vanlig innbo.
  • Gjensidig underholdsplikt.
  • Ansvar for gjeld.
  •  Retten til å inngå avtaler på vegne av begge

 Ekteskapsloven har også regler om hvordan ektefellenes eiendeler skal fordeles ved opphør at ekteskapet. 

Ekteskapsloven gjelder ikke for samboere. For samboere gjelder alminnelige formuerettslige regler, se undermenyen.