Fastsettelse av samvær er nødvendig når barn plasseres utenfor hjemmet. Grunnlaget for plasseringen kan være en frivillig plassering eller et tvangsvedtak besluttet av fylkesnemnda; vedtak om omsorgsovertakelse.

Når det skal fastsettes samvær må det tas stilling til hvor hyppig og hvor omfattende samvær det skal være. Hyppigheten og omfanget av samvær varierer mye. Ved fastsettelsen av samvær skal det legges avgjørende vekt på hensynet til barnets beste.

Fastsettelse av samvær i barnevernssaker er et svært viktig tema, først og fremst fordi hyppigheten og/eller omfanget vil ha stor betydning for hvordan relasjonen mellom barnet og foreldrene vil utvikle seg. Særlig gjelder det for små barn. Fastsettelse av samvær er ofte komplisert, og det er derfor viktig å søke bistand hos en advokat som har god erfaring med barnevernssaker. Det er også viktig å påse at spørsmålet om samvær ikke kommer i skyggen i forhold til spørsmålet om omsorgsovertakelse.

I følge barnevernloven skal det alltid fastsettes et samvær som er i samsvar med barnets beste. Det er ikke noe i veien for å vektlegge foreldrenes ønsker så lenge deres standpunkt ikke kommer i konflikt med hva som er barnets beste. Verken barnevernet eller fylkesnemnda kan nøye seg med å foreslå/fastsette et minimumssamvær. Det skal fastsettes et riktig samvær basert på hva som i den aktuelle situasjonen fremstår som barnets beste.

Når samvær vurderes er det viktig å holde fast ved at fastsettelse av samvær ikke er en tildeling av et gode, men en begrensning av en rett. Jo mer samværsretten begrenses, jo sterkere grunner må foreligge. Hvis samvær skal begrenses til noen få samvær i året, må det foreligge særlige grunner.

I løpet av de siste årene har det blitt avsagt dommer og avgjørelser som innebærer at det vil være riktig e å heve omfanget av samvær i betydelig grad. .

Barnevernloven åpner for at det kan bestemmes at det ikke skal være samvær mellom barnet og foreldrene hvis det er nødvendig av hensyn til barnet. Det skal svært mye til for at det foreligger grunnlag for å nekte partene samvær.

Hvis det er nødvendig av hensyn til barnet kan det også stilles vilkår for samvær. F.eks. at samvær skal gjennomføres på et bestemt sted eller at samvær skal gjennomføres med tilsyn.

Telefonkontakt fra foreldrene til barnet kan også begrenses av fylkesnemnda hvis det er nødvendig av hensyn til barnet. Hvis fylkesnemnda ikke har regulert telefonkontakten, har foreldrene i utgangspunktet ubegrenset rett til å ringe barnet.

Barnevernloven åpner for at det kan fastsettes samvær mellom barnet og slektninger/andre i visse situasjoner.

Fylkesnemndas vedtak om samvær kan bringes inn for tingretten til rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 1 måned.