Omsorgsovertakelse kan ikke besluttes av barnevernet. Slike saker må behandles av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.
Utgangspunktet i barnevernloven er at barnevernet fremmer sak om omsorgsovertakelse, og så tar fylkesnemnda stilling til om det skal fattes vedtak om omsorgsovertakelse etter at saken har blitt opplyst på en god måte i et forhandlingsmøte hvor partene deltar.

I løpet av de siste årene har det kommet mange dommer og avgjørelser som presiserer hvilke krav som stilles blant annet til avgjørelsesgrunnlaget og saksbehandlingen.

Barnevernloven oppstiller strenge vilkår for at fylkesnemnda skal kunne fatte vedtak om omsorgsovertakelse. Utgangspunktet er at det må foreligge alvorlige mangler ved barnets omsorgssituasjon, og at det ikke er mulig å avhjelpe problemene med mindre inngripende tiltak. Dessuten må det være til barnets beste at det fattes vedtak om omsorgsovertakelse, alle forhold tatt i betraktning.

Hvis det fattes vedtak om omsorgsovertakelse, skal det også fattes vedtak om samvær mellom barnet og foreldrene.

Når det er besluttet vedtak om omsorgsovertakelse blir barnet plassert i fosterhjem eller i en institusjon, og barnevernet og plasseringsstedet får både rett og plikt til å legge forholdene til rette for at barnet tilbys tilfredsstillende utviklingsmuligheter. Spørsmål som hører under foreldreansvaret har foreldre med del i foreldreansvaret i behold. Dersom det er nødvendig, kan fylkesnemnda bestemme at barnet skal plasseres på sperret adresse.

Lovens system er at fylkesnemnda vanligvis ikke tar stilling til det konkrete plasseringsstedet. Det er en svakhet ved barnevernloven fordi det ofte vil være uklart om en plassering vil være barnets beste når man ikke vet hvor barnet vil bli plassert eller om søsken vil bli plassert sammen eller ikke.

Hvis det er mulighet for at barnevernet vil fremme sak om omsorgsovertakelse er det veldig viktig å ta omgående kontakt med en advokat som har god erfaring med barnevernsaker. Det kan ha stor betydning for sakens utvikling. Jeg gjennomgår din sak gratis.

Vedtak om omsorgsovertakelse kan alltid overprøves av tingretten. Fristen for å reise søksmål er 1 måned.

Etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse har barnevernet plikt til å følge nøye opp både barnet og foreldrene. Ikke sjelden svikter barnevernet her, særlig gjelder det oppfølgingsansvaret i forhold til foreldrene. Barneverntjenesten har plikt til å arbeide for gjenforening av familien etter omsorgsovertakelse, og har plikt til å gjør alt som er mulig for å sikre at gjenforening blir aktuelt. Det er viktig at nødvendige hjelpetiltak iverksettes så fort som mulig.