Fratakelse av foreldreansvar er et alvorlig og inngripende tiltak. For at fylkesnemnda skal kunne fatte vedtak om fratakelse av foreldreansvar må tre vilkår være oppfylt. For det første må fylkesnemnda ha truffet vedtak om omsorgsovertakelse for barnet. Videre må fratakelse av foreldreansvar være helt nødvendig. Det innebærer at slikt vedtak bare kan treffes når mildere tiltak ikke kan avhjelpe situasjonen, og når det er barnets beste at slikt vedtak fattes – alle forhold tatt i betraktning.

Som hovedregel fremmer kommunen sak om fratakelse om foreldreansvar for å åpne for adopsjon. Barnevernloven har nemlig en bestemmelse om at fylkesnemnda kan gi samtykke til adopsjon hvis foreldrene fratas foreldreansvaret. Fylkesnemnda kan gi samtykke til adopsjon når:

 • Det må regnes som sannsynlig at foreldrene varig ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg eller barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet.
 • Adopsjon vil være til barnets beste.
 • Adoptivsøkerne har vært fosterforeldre for barnet og har vist seg skikket til å oppdra det som sitt eget.
 • Vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven er til stede.

Fratakelse av foreldreansvar er ikke avhengig av adopsjon. Slikt vedtak kan også fattes i andre situasjoner hvis vilkårene er oppfylt. Situasjonen kan for eksempel være at foreldrene aktivt utøver foreldreansvaret på en måte som ikke er barnets beste. Hvis barnet har behov for mye oppfølging i forhold til det offentlige, kan det også tilsi fratakelse av foreldreansvaret.

Blir foreldreansvaret fratatt foreldrene slik at barnet blir uten verge, skal fylkesnemnda snarest ta skritt til å få oppnevnt ny verge for barnet.

Fylkesnemndas vedtak om fratakelse av foreldreansvaret kan bringes inn for tingretten til rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 1 måned.

I følge barneloven har de med foreldreansvaret for et barn rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, og ansvar for å gi barnet forsvarlig oppfostring og forsørgelse. Den som har foreldreansvaret for et barn har myndighet til å bestemme for eksempel i spørsmål om: 

 • Vergemål.
 • Utstedelse av pass.
 • Valg av type skole.
 • Samtykke til adopsjon.
 • Navnevalg.
 • Samtykke til ekteskapsinngåelse.
 • Innmelding i trossamfunn.
 • Samtykke til medisinske inngrep.
 • Flytting til utlandet.