Barn som har alvorlige atferdsproblemer kan plasseres i institusjon. Barnevernloven åpner for kortvarige plasseringer (4 + 4 uker) og langvarige plasseringer (12 + 12 måneder).  Langtidsplasseringer kan bare forlenges med opptil 12 måneder i «særlige tilfeller».

Barnevernet kan beslutte atferdsplassering hvis vilkårene i barnevernloven er oppfylt, og barnet og de som har foreldreansvaret for barnet samtykker til slik plasseringen. Hvis barnet er over 15 år, er barnets samtykke tilstrekkelig. Samtykket må vær såkalt «informert». Hvis sakens parter ikke gir nødvendig samtykke, må barnevernet fremme sak om atferdsplassering for fylkesnemnda.

Barnevernloven oppstiller strenge vilkår for at barnevernet eller fylkesnemnda skal kunne fatte vedtak om atferdsplassering (langtidsplassering). Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Barnet må ha vist alvorlig atferdsvansker i lovens forstand.
  • Barnet må trolig ha behov for mer langvarig behandling.
  • Mindre inngripende tiltak kan ikke avhjelpe atferdsproblemene.
  • Institusjonen må være egnet i forhold til barnets behov.
  • Plassering må være barnets beste alle forhold tatt i betraktning.

Hvis barnet eller foreldrene ikke samtykker til atferdsplassering, kan ikke barnevernet plassere barnet før fylkesnemnda har fattet vedtak om plassering. Unntak gjelder når det er fattet akuttvedtak etter barnevernloven.

Om sakens parter bør samtykke til frivillig plassering er avhengig av sakens omstendighet, blant annet hvor alvorlig situasjonen er, hvilke institusjon barnevernet tilbyr, hvor lenge det må antas at barnet må være plassert utenfor hjemmet. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Hvis en barnevernsak utvikler seg i retning av atferdsplassering, er det veldig viktig at ungdommen og foreldrene tar kontakt med en advokat som har god erfaring med barnevernsaker. Det kan få stor betydning i forhold til sakens utvikling.

Fra barneverntjenesten har bestemt at det skal fremmes sak om atferdsplassering har barnet og foreldrene rett på å dekket utgiftene til advokat etter reglene i rettshjelploven. Som regel bør barnet og ungdommen har hver sin advokat. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Hvis det går mot plassering er det svært viktig å arbeide for at barnet blir tilbudt en institusjonsplass som passer. Alt for mange barn (ungdom) blir plassert i en institusjon som ikke er optimal i forhold til barnets behov. En advokat med erfaring kan bidra til at barnet får tilbud om plass i en institusjon som dekker barnets behov.

Vedtak om atferdsplassering kan alltid bringes inn for retten til rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 1 måned.