Akuttvedtak etter barnevernloven innebærer at barnet plasseres straks. Barnevernleder eller påtalemyndigheten har kompetanse til å fatte slikt vedtak i to situasjoner:

  • For det første kan barnevernleder/påtalemyndigheten treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet hvis det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende som følge av omsorgssituasjonen.
  • For det andre kan barnevernleder/påtalemyndigheten treffe midlertidig vedtak om å plassere et barn i institusjon hvis det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende som følge av barnets atferd.

Slike vedtak kan besluttes uten partenes samtykke. I begge tilfeller må barnevernet/politiet foreta en risikoavveining i forhold til om det foreligger fare for at barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i situasjonen. Det må også vurderes om situasjonen kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak, og om tiltaket er barnets beste alle forhold tatt i betraktning.

Når barnevernet fatter akuttvedtak er det særlig viktig å ta kontakt med en advokat som har god erfaring med barnevernloven og akuttvedtak. I slike saker er det veldig viktig med tett oppfølging i forhold til barnevernet, og det er helt avgjørende med gode råd som bygger på erfaring og kunnskap. Ta kontakt i dag for nærmere informasjon.

Når barnevernet eller politiet fatter midlertidig vedtak i akuttsituasjoner har partene i saken alltid krav på advokat etter reglene i rettshjelploven.

I følge barnevernloven skal et akuttvedtak umiddelbart sendes til godkjenning i fylkesnemnda. Fylkesnemnda skal snarest mulig ta stilling til om vedtaket kan opprettholdes, og fylkesnemnda skal gi en kort begrunnelse for sin avgjørelse.

Barnevernet må i løpet av noen uker, henholdsvis 6 eller 4 uker avhengig av type vedtak, ta stilling til om det skal fremmes en hovedsak for fylkesnemnda. Hvis ikke, bortfaller vedtaket.

Et akuttvedtak skal ikke opprettholdes lenger enn nødvendig. Dette innebærer at akuttvedtaket skal oppheves hvis akuttsituasjonen opphører eller at situasjonen kan avløses med et mindre inngripende tiltak.

Sakens parter kan påklage et akuttvedtak. Det er viktig at partene drøfter spørsmålet om klage med en advokat som har god erfaring med slike saker. Hvis klagesaken tapes, kan det få store konsekvenser for sakens videre utvikling. Ta kontakt for nærmere informasjon.

En eventuell klagesak behandles av nemndsleder alene. Det skal holdes et kort møte hvor partene gis mulighet til å redegjøre for sitt syn og tilby slik supplerende bevisførsel som nemndsleder tillater. Vedtak i klagesaken skal foreligge innen en uke etter at fylkesnemnda mottok saken.

Fylkesnemndas vedtak i en klagesak kan bringes inn for tingretten til rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 1 måned.