Jeg har spesialkompetanse innen barnevernsaker etter å ha arbeidet mye med slike saker i nesten 30 år. Jeg bistår foreldre og ungdom i hele landet, og tilbyr gratis gjennomgang av saken hvis det er ønskelig.  Jeg svarer også gratis på «enkle» spørsmål.

Advokat Harald Hodt barnevern fb

 

 

 

 

 

I barnevernsaker er det svært viktig at foreldre og ungdom under hele saksgangen får bistand fra en advokat som har god kunnskap og erfaring med barnevernsaker. Først og fremst fordi «feilsteg» i kontakten med barnevernet og feil ved barnevernets saksbehandling lett kan få store konsekvenser for sakens utvikling. God bistand og tett oppfølging i forhold til barneverntjenesten vil ofte være avgjørende for at  saken skal utvikle seg i riktig retning.

En barnevernsak starter med en bekymringsmelding og at barneverntjenesten gjennomfører en undersøkelsessak etter barnevernloven. I denne fasen har barnevernet samtaler med sakens parter, og innhenter opplysninger fra ulike instanser. Deretter vurderer barneverntjenesten saken på grunnlag av sakens opplysninger. Mulige konklusjoner kan være:

  1. Barnevernssaken blir henlagt.
  2. Barnevernet foreslår frivillige hjelpetiltak.
  3. Barnevernet oversender saken til fylkesnemnda med forslag om tvangsvedtak, f.eks. pålegg om hjelpetiltak, forslag om omsorgsovertakelse eller atferdsplassering av et barn.

Hvis du tror at barnevernet vil fremme sak for fylkesnemnda eller foreslå hjelpetiltak som du mener en unødvendig, bør du ta kontakt med en advokat som har god erfaring med barnevernsaker. Det vil si en advokat som har god kjennskap til barnevernloven og hvordan barnevernet arbeider. Hvis du ikke søker juridisk bistand på et tidlig tidspunkt, er det fare for at saken blir mer komplisert enn nødvendig. Ta kontakt. Det er helt uforpliktende.