Jeg har spesialkompetanse innen barnevernsaker etter å ha arbeidet mye med slike saker i over 20 år. Jeg bistår foreldre og ungdom i hele landet, og tilbyr alltid gratis gjennomgang av saken. Jeg svarer også gratis på «enkle» spørsmål.

Advokat Harald Hodt barnevern fb

 

 

 

 

I barnevernsaker er det svært viktig at foreldre og ungdom under hele saksgangen får nødvendig bistand fra en advokat som har god kunnskap og erfaring med barnevernsaker. Først og fremst fordi «feilsteg» i kontakten med barnevernet og feil ved barnevernets saksbehandling lett kan få store konsekvenser for sakens utvikling. God juridisk bistand og tett oppfølging i forhold til barneverntjenesten vil ofte være helt avgjørende for at saken skal utvikle seg i riktig retning.

En barnevernsak starter vanligvis med at barnevernet gjennomfører en undersøkelsessak etter barnevernloven. I denne fasen har barnevernet samtaler med sakens parter, og innhenter opplysninger fra ulike instanser. Deretter vurderer barnevernet saken på grunnlag av sakens opplysninger. Mulige konklusjoner kan være:

  1. Barnevernsaken blir henlagt.
  2. Barnevernet foreslår frivillige hjelpetiltak.
  3. Barnevernet oversender saken til fylkesnemnda med forslag om tvangsvedtak, f.eks. forslag om omsorgsovertakelse av et barn eller atferdsplassering av et barn.

Hvis du tror at barnevernet vil fremme sak for fylkesnemnda eller foreslå hjelpetiltak som du mener en unødvendig, bør du ta kontakt med en advokat som har god erfaring med barnevernsaker. Det vil si en advokat som har god kjennskap til barnevernloven og hvordan barnevernet arbeider. Hvis du ikke søker juridisk bistand på et tidlig tidspunkt, er det fare for at saken blir vanskeligere enn nødvendig. Ta kontakt. Det er helt uforpliktende.