I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig med avtale om barn for å skape stabilitet og forutsigbarhet for barnet. Alle foreldre som ikke bor sammen bør ha en klar og tydelig avtale om barna som følges.

Om avtalen bør være skriftlig eller om det er nok med en muntlig avtale er avhengig av sakens omstendigheter. I mange tilfeller vil det være viktig og nødvendig med skriftlig avtale. Å få satt opp avtale om barn i forbindelse med samlivsbrudd eller senere er ikke dyrt, og kan i mange situasjoner være helt avgjørende i forhold til fremtidige diskusjoner og konflikter.

Vanligvis reguleres foreldreansvar, barnets faste bosted og samvær med barna i en avtale. Noen velger å lage en kort avtale. Andre velger å lage en detaljert avtale. Konfliktnivået mellom foreldrene er ofte viktig faktor i forhold til valg av type avtale.

Foreldreansvar

Ekteskapsloven har bestemmelser om foreldreansvar avhengig av om foreldrene er gift/bor sammen eller ikke. I forbindelse med samlivsbrudd eller senere står foreldre fritt til å avtale om den ene av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene eller om foreldreansvaret skal være delt.  Hvis foreldrene ikke blir enige om hvordan foreldreansvaret skal avtales, må spørsmålet bringes inn for domstolen til avgjørelse.  Domstolen skal alltid legge avgjørende vekt på hva som er barnets beste.

Den som har foreldreansvaret for et barn eller del i foreldreansvaret har myndighet til å bestemme over barnets personlige forhold, f.eks.:

  • Vergemål.
  • Utstedelse av pass.
  • Valg av type skole.
  • Samtykke til adopsjon.
  • Navnevalg.
  • Samtykke til ekteskapsinngåelse.
  • Innmelding i trossamfunn.
  • Samtykke til medisinske inngrep.
  • Flytting til utlandet.

 

Fast bosted (daglig omsorg) 

Når foreldre flytter fra hverandre må foreldrene også avtale om barnet skal ha fast bosted hos den ene eller begge foreldrene. Fast bosted er først og fremst et juridisk begrep med et bestemt innhold. Det er imidlertid vanlig at hvis foreldrene avtaler at barnet skal ha fast bosted hos begge så innebærer det også at barnet skal bo like mye hos begge foreldrene. Det trenger imidlertid ikke å være slik. Det er ingenting i veien for å avtale at et barn skal ha fast bosted hos begge, men at barnet skal bo mest hos den ene av foreldrene.

Den forelder som har «daglig omsorg» for barnet kan i følge barneloven ta avgjørelse når det gjelder vesentlige sider ved omsorgen for barnet, f.eks. ta stilling til om barnet skal gå i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet. «Fast bosted» (daglig omsorg) har også betydning for barnebidrag og skatteklasse.

Hvis foreldrene  ikke blir enige om hvor barnet skal bo fast, må spørsmålet bringes inn for domstolen til avgjørelse. Domstolen skal alltid legge avgjørende vekt på hva som er barnets beste. Mange faktorer kan ha betydning ved vurderingen, og ofte er det vanskelig å si noe sikker om hva som blir resultatet. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Samvær

Når foreldre flytter fra hverandre må foreldrene også avtale hva slags samvær med barna foreldrene skal ha. Det innebærer at det må avtales både hyppigheten av samvær med barna og omfanget av samvær. Vanligvis avtales både samværet som skal gjelde hverdag og ferie- og høytidssamvær.

Hvis foreldrene ikke blir enige om hvor barnet skal bo fast, må spørsmålet bringes inn for domstolen til avgjørelse. Domstolen skal alltid legge avgjørende vekt på hva som er barnets beste. Mange faktorer kan ha betydning ved vurderingen, og ofte er det vanskelig å si noe sikkert om hva som blir resultatet. Ta kontakt for nærmere informasjon.