Jeg arbeider innenfor ulike rettsområder, og har opparbeidet meg spesialkompetanse innen barnevernsaker og saker om barn og foreldre etter snart 30 års erfaring med slike saker. 
Advokat Harald Hodt barnevern fb

I løpet av de siste årene har det kommet flere avgjørelser fra høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen som presisere viktige sider ved barnevernsaker. Det gjelder særlig forhold knyttet til saksbehandlingen, avgjørelsesgrunnlag og  vurderinger. Høyesterett har også gitt tydelig uttrykk for at barneverntjenesten har plikt til å gjøre alt som er mulig for at familien kan gjenforenes så lenge det vil være i samsvar med barnets beste.  Høyesterett har også gitt uttrykk for at omfanget av samvær mellom barnet og foreldrene i utgangspunktet må støtte opp under gjenforening.

På bakgrunn av de nye avgjørelsene kan det være grunnlag for at fylkesnemnda behandler mange saker på nytt. Ta kontakt for en nærmere vurdering.

Jeg har kontor i Oslo sentrum sammen med fire andre advokater.

Kontor- og postadressen er Nedre Slottsgate, 4, 0157 Oslo.

Jeg tilbyr rask og gratis gjennomgang av barnevernsaker og andre saker, og svarer gratis på «enkle» spørsmål i løpet av noen timer. 

Hvis vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt tilbyr jeg fri rettshjelp. I barnevernssaker har private parter som hovedregel krav på fri rettshjelp som innebærer at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige. Det samme gjelder saker om barn og foreldre.  Ta kontakt for nærmere informasjon og avklaring.

Hvis vilkårene for fri rettshjelp ikke er oppfylt, fakturer jeg vanligvis etter medgått tid. Timeprisen utgjør som hovedregel kr 1.300 eks. mva. Det vil si kr 1.626 inkludert mva.

Ring meg eller send en e-post for å avtale en uforpliktende telefonsamtale eller møte.